Privacy en voorwaarden

Privacy en voorwaarden

Onze organisatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat is en doet (de website) ReisCreaties?

ReisCreaties B.V., KvK 20148825, is een zelfstandig onderdeel van Pelikaan Travel Group te Zevenbergen. De zelfstandige domeinnaam, het merk (ReisCreaties) en de website van ReisCreaties (reiscreaties.nl) dient slechts als portal voor de onder de vlag en naam van ReisCreaties werkende zelfstandige ondernemers en reisadviseurs (franchisers). ReisCreaties.nl biedt een platform voor de aangesloten reisadviseurs om
naamsbekendheid te genereren, een boeking te maken en uw lokale reisadviseur of reisorganisator (tezamen handelaar) te vinden en te contacteren.

Verantwoordelijkheid

Op deze website treft u een aanbod van reizen waarbij de betreffende ondernemer als reisorganisator fungeert. De verantwoordelijke en aan te spreken reisorganisator wordt altijd vermeld. Dit geschiedt via de zelfstandige reisondernemer en/of reisadviseur (handelaar) via het contact met hen via het gepubliceerde telefoonnummer, mailadres of de eigen website van de bewuste reisondernemer en/of reisadviseur. Enige overeenkomst die u afsluit met de ondernemer wordt aangegaan en aanvaard met de in het aanbod en op de factuur of overeenkomst genoemde reisorganisator. ReisCreaties B.V. of Pelikaan Travel Group zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van enige overeenkomst die u aangaat met de zelfstandige handelaar, tenzij zulks blijkt uit de overeenkomst. Zo kan Pelikaan Travel als reisorganisator optreden. Dit wordt u dan uitdrukkelijk gemeld.

Verantwoordelijkheid II

De zelfstandige handelaar (aangesloten franchise reisondernemer of reisadviseur) heeft ook een eigen website waarin de naam van ReisCreaties wordt vermeld. Het gebruik van de naam ReisCreaties geschiedt met toestemming van ReisCreaties B.V. ReisCreaties B.V. is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de Privacystatements en/of omgang met uw gegevens door de
aangesloten zelfstandige handelaren. ReisCreaties B.V. heeft geen zeggenschap over of inzage in de door de bezoeker van deze website aangeleverde persoonsgegevens, tenzij u via het algemene mailadres info@reiscreaties.nl contact zoekt. ReisCreaties B.V is verantwoordelijke voor, en beheert, dit hiervoor genoemde adres.

Vertrouwd ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

De zelfstandige franchise reisondernemers (of reisorganisatoren) en reisadviseurs bieden zogenaamde pakketreizen wel aan onder dekking van de ANVR, de garantieregelingen van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds, omdat zij dankzij het lidmaatschap van Pelikaan Travel Group van deze organisaties gerechtigd zijn deze dekking aan te bieden, vermits de (pakket)reis voldoet aan de door deze organisaties gesteld eisen. Zo bieden de SGR en het Calamiteitenfonds voor niemand en nimmer dekking in het geval van een faillissement of een calamiteit indien een los vliegticket geboekt is.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt in Europa strikte regelgeving omtrent uw privacy, uw recht om vergeten te worden, uw recht om persoonsgegevens te (laten) wijzigen, uw recht om ons te verzoeken welke persoonsgegevens wij opgeslagen hebben en onze plichten ten aanzien van een datalek, bescherming van u persoonsgegevens en het bijhouden van een registratie voor wat de bijzondere persoonsgegevens betreft. Deze registratie is
verplicht, opdat de Autoriteit Persoonsgegevens bij een klacht of controle een bedrijf (een zogenaamde verantwoordelijke of verwerker) na kan gaan op welke wijze omgegaan wordt met de verwerking van de persoonsgegevens en of een bedrijf dit ook navolgt. Het bijhouden van een ‘register’ is verplicht indien dit om niet-incidentele verwerking van bijzondere persoonsgegevens handelt, tenzij en in bepaalde gevallen als
er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Conform deze Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen bijzondere persoonsgegevens, indien het een gerechtvaardigd belang betreft, door ons verwerkt en gedeeld worden. Daarvan is ons inziens sprake zolang wij ons beperken tot het delen van deze gegevens met
de noodzakelijke en betrokken leveranciers.

Persoonsgegevens

Via deze website of op social media kunt u contact opnemen met ReisCreaties B.V. óf de
aangesloten handelaren/ondernemers voor informatie, een boeking, een vraag, het bespreken van een arrangement, een aanvraag voor een offerte etc. Indien u via deze site ons of één van de aangesloten handelaren vindt en doorklikt, worden persoonsgegevens verzameld. Wij vragen om een naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit zijn normale persoonsgegevens die van belang zijn om onze of hun dienstverlening succesvol te kunnen aanbieden en zo mogelijk tot een geslaagd einde te brengen. Voor het maken van een boeking (de reisovereenkomst) worden meer persoonsgegevens gevraagd; uw adres, betaalgegevens, een noodnummer, bijzondere wensen waaraan uw reis dient te voldoen, de route van uw reis etc.

Bijzondere persoonsgegevens

Een bijzonder persoonsgegeven is o.a. informatie over een natuurlijk persoon die medische details prijsgeeft of een religie. Wij vragen u deze gegevens slechts via deze site indien u een reisovereenkomst aangaat met een ondernemer of reisorganisator. Als u allergisch bent voor bepaalde producten zoals garnalen, noten, gluten of geen varkensvlees of juist koosjer eten wenst tijdens uw reis, dan spreekt de wet van bijzondere persoonsgegevens (BP hierna). Gelukkig kunnen handelaren van reizen met recht zeggen dat het verkrijgen van deze informatie een gerechtvaardigd belang kent. U wilt ten slotte veilig en verantwoord eten. Indien u deze bijzondere gegevens zelfstandig benoemt, geschiedt het gebruik van de door u zelf opgegeven gegevens om een eventuele reis correct ten uitvoer te kunnen brengen, met uw expliciete toestemming.

Doel verwerking persoonsgegevens

Zoals eerder gesteld worden bepaalde persoonsgegevens verzameld. Een naam, telefoonnummer en e-mailadres om met u in contact te komen op uw verzoek, en te blijven indien gewenst of noodzakelijk. Mogelijk geeft u zelf al informatie over een allergie of dieetwens om aan uw eisen en wensen te kunnen voldoen. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. In het algemeen geldt: Indien u een opdracht voor een reservering neerlegt of een reisovereenkomst aanvaardt middels boeking via deze website, zijn deze gegevens nodig om de reservering correct tot stand te brengen, informatie die voor u
belangrijk is door te geven aan de betrokken leveranciers (airline, accommodatie, autoverhuurder etc) én ervoor zorg te dragen dat eventuele wensen kenbaar worden gemaakt bij de leveranciers opdat u bijvoorbeeld rolstoelassistentie verkrijgt op een luchthaven, uw gewenste dieet aan boord van een vliegtuig uitgeserveerd kan worden (geen garantie) of om te bekijken of een accommodatie wel gunstig gelegen is als
u mobiel beperkt bent.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens via info@reiscreaties.nl of google analytics (zie cookiebeleid) is ReisCreaties B.V., tenzij sprake is van een te maken boeking of te aanvaarden reisovereenkomst. In dat geval is de zelfstandige ondernemer de verantwoordelijke.

Derden.

ReisCreaties of de aangesloten reisondernemers zullen uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of verordening hiertoe aanleiding geeft cq ons hiertoe verplicht. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst en/of de wet dit gebiedt, zoal bij gebruikmaking van een app om uw reisdocumenten etc. digitaal te kunnen inzien. Indien ReisCreaties B.V. betrokken zou raken bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die worden verzameld of verkregen zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk of wettelijke vereist. Dat betekent in de praktijk: NAW : uw naam, adres en woonplaats (NAW) sowieso 7 jaar indien een verzoek of aanvraag tot een opdracht of overeenkomst leidt en er een factuur en/of bankoverschrijving plaatsvindt en/of vanwege een mogelijk (financieel) geschil. De Belastingdienst en wetgeving verplicht bedrijven 7 (zeven) jaar lang een
financiële administratie te bewaren. De facturen (en/of reisovereenkomst), de betalingen die u en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar. TE : Telefoon en emailadres (TE). Wij bewaren deze zolang als nodig is voor het beantwoorden van een vraag, uitvoeren van een opdracht, overleg, contact, het versturen van een factuur of overeenkomst. Indien er geen sprake is van enige overeenkomst verwijderen wij uw gegevens 6 maanden na datum binnenkomst. Indien er sprake is van aanvaarding van een overeenkomst tussen u en ReisCreaties
B.V., wordt het telefoonnummer en emailadres 2 jaar bewaard. NE : Uw naam en e-mailadres (NE) blijven wél bij ons opgeslagen indien u zich in de toekomst
wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief. Middels een opt-out-button kunt u zich echter te allen tijde uitschrijven waarna deze gegevens ook definitief worden verwijderd.
BP : bijzondere persoonsgegevens (BP) als een dieetwens of allergie worden door ons 2 jaar bewaard. Zie ook hierna.
NAWTE+BP I : Indien een reisovereenkomst wordt afgesloten of aanvaard, worden alle relevante gegevens na het beëindigen van de reis, na annulering of na het uitvoeren van de dienstverlening 2 jaar plus één dag bewaard. In het geval van een mogelijke klacht of schade zijn deze gegevens nodig om deze te kunnen kwalificeren en duiden. De verjaringstermijn voor het aansprakelijk stellen van een reisorganisator in
de zin van de wet en in het geval van een pakketreis onder EG 2015/2302 ligt nml. op 2 jaar na thuiskomst of annulering van de reis.
NAWTE+BP II : Algemeen. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van enige (reis)overeenkomst is elke onderneming verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen zijn in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht hun reizigergegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze
afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Recordrichtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd – 5 jaar lang bewaard. Gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. ReisCreaties B.V. heeft hier geen enkele invloed op.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ReisCreaties. Indien u geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die u na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan privacy@pelikaantravelgroup.com of per post aan het hierboven vermelde adres., o.v.v. ‘Privacy Reiscreaties’. Pelikaan zal uw verzoek beoordelen de gemotiveerd beantwoorden. De afhandeling van een dergelijk verzoek kan tot 14 dagen in beslag nemen.

Social Media

Ons bedrijf heeft Social Media accounts en verzamelt graag likes van bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Onze Privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat wij geen invloed op hebben op het privacybeleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics en zoekmachines in het algemeen verzamelen dataverkeer van websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft, welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt etc. Dit zijn bezoekersgegevens, en dus ook persoonsgegevens. Google e.a. zijn hiermee verwerkers in de zin van de wet. Onze organisatie maakt op dit moment wel gebruik van Google Analytics etc, maar dit kan altijd wijzigen. U treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee u toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden.

IP-adres en logfiles

Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht bestaat en/of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging

De website van ReisCreaties zijn beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie van data vindt derhalve plaats over beveiligde netwerkverbindingen. Wij maken voorts gebruik van professionele, betaalde en altijd geüpdatet antivirus- en anti-hackprogramma. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding. De servers van Pelikaan staan in Nederland en vallen derhalve onder de Europese wetgeving. Indien er in het onverhoopte geval sprake zou zijn van een datalek, kent Pelikaan de plicht deze vast te leggen, binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen wij u voor zover opportuun informeren over het lek, de reden en de maatregelen die wij getroffen hebben om herhaling te voorkomen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. Wij zullen u via deze Privacyverklaring blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Cookiebeleid

Onze organisatie maakt gebruik van cookies op haar websites die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Wij maken gebruik van analytische software om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodra wij een cookie daarvoor plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven.

Wat zijn cookies?

Het plaatsten van een Cookie is een techniek om ervoor te zorgen dat informatie van webbezoekers wordt verzameld en gebruikt.

Waarom cookies?

Dankzij een cookie kan een webbeheerder zien welke pagina’s (vaak) bezocht worden, welke artikelen interessant(er) zijn voor de lezers, hoe vaak wij bezocht wordt enzovoort. Dit levert informatie op om de site waar nodig aan te passen, aantrekkelijker te maken, fouten te herstellen. Ook kunnen adverteerders op onze website, nadat u op een externe link heeft geklikt, zien dat zij bezocht zijn en hier zelf hun advertenties weer op aanpassen of tonen op andere door u te bezoeken sites.

Welke cookies?

Op onze site worden de volgende cookies geplaatst:

 • Google Analytics Tracking Deze wordt gebruikt om conversie te meten op de pagina van de bezochte of bekeken reizen, tabbladen. Bezoekersverkeer etc.
 • CookieConsent slaat de cookiestatus op van de gebruiker op de bezochte website
  NID registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
 • _hjIncludedInSample Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
 • b(s)cooki, BizoID, USerMathHistory en lidc worden gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services en de optimalising van (nog) aan te bieden diensten en gericht op de terugkerende webgebruiker.
 • ads/ga-audiences worden gebruikt door Google AdWords om bezoekers van een website gerichter of netter aanbod te doen tonen op een website op basis van hun bezoekers- en clickgedrag

Browsercookies uitgelegd

Wanneer u onze website bezoekt, een advertentie bekijkt of erop klikt, zal er een cookie worden geplaatst in uw browser. Op het gebruik van cookies door adverteerders is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende organisatie van toepassing. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden o.a. gebruikt om advertenties beter op onze site en op internet weer te geven en te beheren. Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan deze of andere sites op internet.

Cookies gevaarlijk?

Dat is persoonlijk. Cookies zijn in het algemeen veilig. Door u ontvangen spam per e-mails of marketingacties per post kunnen niet het gevolg zijn van onze cookies. De cookies slaan namelijk niet uw e-mailadres of telefoonnummer op, wij of adverteerders vragen deze ten slotte ook niet bij clickgedrag.

Kan ik cookies uitschakelen?

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies. Indien u nog vragen mocht hebben over ons beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy[at]pelikaanreizen.nl Cookies worden altijd opgeslagen op uw computer maar u kunt ze altijd verwijderen. Cookies kunt u in uw browser, zoals Explorer, Fox, Chrome, Safari etc. verwijderen of uitschakelen.

Meer informatie over het uitschakelen van cookies en/of het beheer van uw cookie-instellingen per browser vindt u in de volgende lijst:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Laatst gewijzigd: september 2021